Mrežni analizator

Digitalni mrežni analizator predstavlja osnovni element primarnog – merno upravljačkog dela sistema za kompenzaciju reaktivne energije. On obezbeđuje neprekidno merenje kvalitativnih električnih veličina, merenje i upravljanje energijom, monitoring, „control/command“ sistem i zaštitu instalacije.

Sve funkcije mogu biti centralizovane na PC-ju korišćenjem Supervision softvera ili drugim sistemom (PLC na pimer) preko RS485 linka sa JBUS/MODBUS ili PROFIBUS protokolom.

Digitalni mrežni analizatori na električnoj mreži mere struju za sve tri faze, međufazne i linijske napone, aktivnu snagu, reaktivnu snagu sa predznakom „L“ za pretežno induktivnu ili „C“ za pretežno kapacitivnu, zatim prividnu snagu, frekvenciju, kao i faktor snage takođe sa predznakom „L“ ili „C“.

Uređaj omogućava praćenje za nivo opterećenja napojnih linija ili gubitak faze, prenapon, pad napona i naponski propad. Njegova veoma važna funkcija je analiza kvaliteta energije prilikom prekida i spektar analiza harmonika po fazama, kao i merenje energije u procesu proizvodnje.

Upravljanje i kontrola vrši se nad određenim upravljačkim kolima, a slanje podataka u centralnu bazu podataka moguće je digitalnom ili analognom komunikacijom. Opcioni moduli omogućavaju dodatne funkcije: memorija poslednjih alarmnih događaja, min./max. vrednosti merenih veličina, impulsni izlazi, analogni izolovani izlazi, komunikacija...

energija

Komunikacija

Digitalni mrežni analizator poseduje RS485 port i omogućava nam da izaberemo neki od ponuđenih protokola (JBUS/MODBUS ili PROFIBUS) za komunikaciju sa računarom, odnosno Ethernet mrežom.

Projektom je predviđen TCP/IP Gateway uređaj koji se napaja naponom 230V AC i ima funkciju (jer njegov interfejs dozvoljava) konekciju na Ethernet mrežu kao master na jednoj strani i sa RS485 kao slave na drugoj strani.

Predviđen je softver koji omogućava daljinski nadzor i kontrolu, pre svega vizuelni prikaz sistema regulacije reaktivne energije i nadzora nad potrošnjom (merenje i monitoring). Supervision software je licenciran za određenog proizvođača digitalnog mrežnog analizatora.

Vizuelizacija se sastoji u sledećem:

 • Prikaz svih trenutnih merenja električnih veličina.
 • Prikaz alarma.
 • Prikaz trenutnih vrednosti harmonika energije i merenja u tabelarnom i grafičkom prikazu.
 • Konfiguracija svih instrumenata i prikaz vrednosti na instrumentima u analognom i digitalnom obliku.
 • Prikaz opterećenja u talasnom obliku.
 • Tabelarni prikaz svakih 10 minuta, prikaz statusa promena ulazno/izlaznih pokazatelja.

Softver omogućava komunikaciju sa svim uređajima instalisanim u sistemu, kreiranje baze i ručno i automatsko pretraživanje podataka.

Regulator reaktivne energije

Regulator reaktivne energije (cosφ regulator) je mikroprocesorski upravljački uređaj, koji na osnovu ulaznih parametara sa strujnih transformatora i relejnih izlaza, meri reaktivnu snagu u 4 kvadranta i obezbeđuje uključenje kondezatora prema cosφ. Uređaj preko sopstvene tastature i displeja daje mogućnost sledeće konfiguracije:

 • Podešavanje prenosnog odnosa struje (za odgovarajući strujni transformator).
 • Podešavanje nazivne struje prvog kondezatora
 • Selekcija cosφ (0,8L do 0.8C).
 • Podešavanje vremena konektovanja između svake baterije (5 do 600 sekundi).
 • Podešavanje vremena sigurnosti za pražnjenje kondezatora (5 do 240 sekundi).
 • Prikaz broja korišćenih baterija.
 • Prikaz struja, napona i ukupnog harmonijskog izobličenja-THD(%).

Projektom su predviđeni regulatori u svakom elektro ormanu za kompenzaciju reaktivne energije.

Usvojeni tipovi regulatora u svemu odgovaraju zahtevima projektnog zadatka i tehničkih uslova i preporuka.

Kondenzatorske baterije

Projektom su predviđene suve baterije sa dielektrikom meal propilenom (MKP), dizajnirane za kompenzaciju industrijske mreže na niskom naponu 0,4kV. Baterije su modularne pa su jednostavne za montažu. Konstruktivno su izrađene od takvog materijala, pa su zaštićene od mogućeg prskanja.

Projektom je predviđena instalacija fiksnih kondenzatorskih baterija, lokalno za transformatore i asihrone motore.

Po mogućstvu biće ugrađeni u postojeće razvodne elektro ormane.

Kontaktori

Kontaktori su sastavni deo izvršnog dela sistema za kompenzaciju reaktivne energije i imaju specifičnu izvedbu, koja se sastoji u ugradnji otpornika za pražnjenje baterija. Kontaktori su tropolni koji omogućavaju pouzdano uključenje svake grupe kondenzatorskih baterija. Napon napajanja je 240V, 50Hz. Strujno opterećenje kontakata određeno je proračunom, a na osnovu struje kondezatorskih baterija.