Većina električnih uređaja kao što su elektromotori, transformatori, prigušnice, fluoroscentne svetiljke osim aktivne energije uzimaju i reaktivnu energiju iz mreže.

Reaktivna energija osciluje između elektrane i potrošača. Takva energija se ne može pretvoriti u koristan rad.

Sistem obračuna električne energije je takav da u mernoj grupi imamo:

  • Električno brojilo aktivne snage
  • Električno brojilo reaktivne snage
  • Električno brojilo maksimalne snage (maksigraf)

Na računu za utrošenu električnu energiju, dobijamo odvojene stavke koje prikazuju koliko treba da platimo za električnu energiju a na osnovu sva tri električna brojila iz merne grupe.

Ugradnjom kompenzacije reaktivne energije, račun koji treba da platimo na osnovu "utrošene" reaktivne energije možemo da smanimo i do 80%.

Ako želite da fizički shvatate na koji način se to postiže pogledajte osnovni principi u "Vodiču za projektante". Ako želite detaljno da izučavate kompenzaciju energije pogledajte literaturu u "Dokumentima".

Na koji način smanjiti račun na osnovu očitavanja maksigrafa iz merne grupe pogledajte vršno opterećenje.

energija

energija